ViettelStore
Trang chủ Chính sách

CHÍNH SÁCH BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VIETTEL STORE

Viettel Store luôn tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin, dữ liệu cá nhân của Khách hàng một cách tuyệt đối theo quy định của pháp luật. Do vậy, Viettel Store xây dựng Chính sách Bảo vệ dữ liệu cá nhân (“Chính sách”) này để Quý Khách hàng hiểu rõ hơn về mục đích, phạm vi thông tin mà Viettel Store xử lý, các biện pháp Viettel Store áp dụng để bảo vệ thông tin và quyền của Quý Khách hàng đối với các hoạt động này.

Chính sách này được Viettel Store công bố và thông báo công khai trên website của Viettel Store, có hiệu lực ngày 01/7/2023 và được áp dụng theo pháp luật Việt Nam. Khi sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, tiện ích và/ hoặc xác lập bất kỳ giao dịch, quan hệ nào với Viettel Store tại Kênh giao dịch Viettel Store; Khách hàng đọc, hiểu rõ và đồng ý áp dụng Chính sách này. 

Điều 1. Định nghĩa

1. Viettel Store: là Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel- Trung tâm bán lẻ, mã số thuế 0104831030-091. Trụ sở chính tại Tòa nhà Hương Giang, số 1 ngõ 11 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

2. Khách hàng: là Khách hàng cá nhân, với thông tin cung cấp cho Viettel Store khi sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, tiện ích và/ hoặc xác lập bất kỳ giao dịch, quan hệ nào với Viettel Store.

3. Dữ liệu cá nhân: là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

4. Xử lý dữ liệu cá nhân: là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

5. Kênh giao dịch Viettel Store: bao gồm Kênh giao dịch điện tử Viettel Store (website https://viettelstore.vn) và Kênh giao dịch trực tiếp của Viettel Store (như điểm kinh doanh, cửa hàng) hoặc các Kênh giao dịch khác tùy theo từng thời kỳ do Viettel Store cung cấp cho Khách hàng.

Điều 2. Loại dữ liệu được xử lý

Để Viettel Store có thể xử lý, đáp ứng các yêu cầu, nhu cầu, tương tác của khách hàng cũng như có thể tiếp thị, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tiện ích cho Khách hàng, Viettel Store có thể xử lý các Dữ liệu của Khách hàng như sau:

Dữ liệu cá nhân cơ bản: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Hình ảnh của cá nhân; Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; Tình trạng hôn nhân; Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; Các thông tin khác gắn liền với Khách hàng hoặc giúp xác định Khách hàng không thuộc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm.

Điều 3. Nguyên tắc bảo mật dữ liệu của Viettel Store

1. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được cam kết bảo mật tuyệt đối theo quy định của Viettel Store và quy định của pháp luật. Việc xử lý Dữ liệu cá nhân của mỗi Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Viettel Store không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay chia sẻ cho bên thứ ba nào về Dữ liệu cá nhân của Khách hàng khi không có sự đồng ý của Khách hàng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Các nguyên tắc khác theo quy định pháp luật hiện hành. 

Điều 4. Mục đích xử lý

1. Khách hàng đồng ý cho phép Viettel Store xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng và chia sẻ  kết quả xử lý dữ liệu cho các mục đích hướng tới phục vụ nhu cầu, lợi ích của Khách hàng (Sau đây gọi chung là Mục đích) bao gồm:

2. Trường hợp cần xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các mục đích khác hoặc theo yêu cầu của Khách hàng, Khách hàng đồng ý Viettel Store sẽ thông báo cho Khách hàng thông qua các Kênh giao dịch của Viettel Store để Khách hàng thể hiện sự đồng ý trước khi thực hiện.

Điều 5. Tổ chức được xử lý dữ liệu cá nhân

1. Chi nhánh Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel- Trung tâm bán lẻ

Địa chỉ trụ sở : Tòa nhà Hương Giang, số 1 ngõ 11 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Mã số thuế : 0104831030-091

2. Trong trường hợp có sự tham gia của các tổ chức xử lý dữ liệu cá nhân khác, Khách hàng đồng ý Viettel Store sẽ thông báo cho Khách hàng thông qua các Kênh giao dịch của Viettel Store trước khi Viettel Store thực hiện.

Điều 6. Quyền của khách hàng

1. Khách hàng có quyền được biết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Khách hàng được đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp luật có quy định khác.

3. Khách hàng được quyền truy cập để xem, chỉnh sửa hoặc yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến Viettel Store, trừ trường hợp luật có quy định khác.

4. Khách hàng có quyền rút lại sự đồng ý của mình bằng văn bản gửi đến Viettel Store, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 

Việc rút lại sự đồng ý không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu đã được Khách hàng đồng ý với Viettel Store trước khi rút lại sự đồng ý. 

5. Khách hàng được quyền xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến Viettel, trừ trường hợp luật có quy định khác.

6. Khách hàng được quyền yêu cầu hạn chế xử lý Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến Viettel Store, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Việc hạn chế xử lý dữ liệu sẽ được Viettel Store thực hiện trong 72 giờ sau khi có yêu cầu của Khách hàng, với toàn bộ Dữ liệu cá nhân mà Khách hàng yêu cầu hạn chế, trừ trường hợp luật có quy định khác.

7. Khách hàng được quyền yêu cầu Viettel Store cung cấp cho bản thân Dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến Viettel Store, trừ trường hợp luật có quy định khác.

8. Khách hàng được quyền phản đối Viettel Store, Tổ chức được xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 5 Chính sách này xử lý dữ liệu cá nhân của mình bằng văn bản gửi đến Viettel Store nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ liệu cá nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp luật có quy định khác.

Viettel Store sẽ thực hiện yêu cầu của Khách hàng trong 72 giờ sau khi nhận được yêu cầu, trừ trường hợp luật có quy định khác.

9. Khách hàng có quyền khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.

10. Khách hàng có quyền yêu cầu bồi thường đối với thiệt hại thực tế theo quy định của pháp luật nếu Viettel Store có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác.

11. Khách hàng có quyền tự bảo vệ theo quy định của Bộ luật Dân sự, luật khác có liên quan, hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định tại Điều 11 Bộ luật Dân sự.

12. Các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

13. Phương thức thực hiện quyền: 

- Khách hàng truy cập vào website www.viettelstore.vn, để lại bình luận hoặc góp ý trực tiếp từ website, quản trị viên kiểm tra thông tin và liên lạc lại với người dùng để xác nhận thông tin 1 lần nữa và quản trị viên chỉnh sửa thanh người dùng.

- Gọi tới số đường dây nóng 18008123 để được hướng dẫn.

Điều 7. Nghĩa vụ của khách hàng

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định, hướng dẫn của Viettel Store liên quan đến xử lý Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

2. Cung cấp đầy đủ, trung thực, chính xác Dữ liệu cá nhân, các thông tin khác theo yêu cầu của Viettel Store khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của Viettel Store và khi có thay đổi về các thông tin này. Viettel Store sẽ tiến hành bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng căn cứ trên thông tin Khách hàng đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào Viettel Store sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Khách hàng. Trường hợp không thông báo, nếu có phát sinh rủi ro, tổn thất thì Khách hàng chịu trách nhiệm về những sai sót hay hành vi lợi dụng, lừa đảo khi sử dụng dịch vụ do lỗi của mình hoặc do không cung cấp đúng, đầy đủ, chính xác, kịp thời sự thay đổi thông tin; bao gồm cả thiệt hại về tài chính, chi phí phát sinh do thông tin cung cấp sai hoặc không thống nhất

3. Phối hợp với Viettel Store, cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bên thứ ba trong trường hợp phát sinh các vấn đề ảnh hưởng đến tính bảo mật Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

4. Tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; chủ động áp dụng các biện pháp nhằm bảo vệ Dữ liệu cá nhân của mình trong quá trình sử dụng dịch vụ của Viettel Store; thông báo kịp thời cho Viettel Store khi phát hiện thấy có sai sót, nhầm lẫn về Dữ liệu cá nhân của mình hoặc nghi ngờ Dữ liệu cá nhân của mình đang bị xâm phạm.

5. Tự chịu trách nhiệm đối với những thông tin, dữ liệu, chấp thuận mà mình tạo lập, cung cấp trên môi trường mạng; tự chịu trách nhiệm trong trường hợp dữ liệu cá nhân bị rò rỉ, xâm phạm do lỗi của mình.

6. Thường xuyên cập nhật các Quy định, Chính sách bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Viettel Store trong từng thời kỳ được thông báo tới Khách hàng hoặc đăng tải trên Kênh giao dịch của Viettel Store. Thực hiện các hành động theo hướng dẫn của Viettel Store để thể hiện rõ việc chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với các mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân mà Viettel Store thông báo tới Khách hàng trong từng thời kỳ.

7. Tôn trọng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người khác.

8. Tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân.

9. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Quyền của Viettel Store

1. Xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo đúng mục đích, phạm vi và các nội dung khác đã thỏa thuận với Khách hàng và/hoặc được Khách hàng đồng ý.

2. Sửa đổi Chính sách này theo từng thời kỳ và bảo đảm Khách hàng được thông báo thông qua các Kênh giao dịch của Viettel Store trước khi áp dụng.

3. Có quyền từ chối những yêu cầu không hợp pháp của Khách hàng.

4. Quyết định áp dụng các biện pháp phù hợp để bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

5. Các quyền khác được quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Nghĩa vụ của Viettel Store

1. Tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

2. Áp dụng các biện pháp bảo mật thông tin phù hợp để tránh việc truy cập, thay đổi, sử dụng, tiết lộ trái phép dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

3. Thực hiện đúng theo các yêu cầu hợp pháp của Khách hàng liên quan đến Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

4. Bảo đảm có cơ chế cho phép Khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến Dữ liệu cá nhân của mình.

5. Phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các tổ chức, cá nhân có liên quan khác để giảm thiểu tối đa thiệt hại khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật đối với Dữ liệu cá nhân của Khách hàng.

6. Chịu trách nhiệm trước Khách hàng đối với những thiệt hại phát sinh do lỗi của Viettel Store thực hiện không đúng các quy định của pháp luật về xử lý dữ liệu hoặc không đúng theo phạm vi, mục đích đã thỏa thuận với Khách hàng.

7. Các nghĩa vụ khác được quy định tại Chính sách này và theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Cách thức xử lý dữ liệu

Viettel Store áp dụng một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Điều 11. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra

1. Viettel Store luôn coi trọng, nỗ lực bảo mật, bảo đảm an toàn các Dữ liệu cùa Khách hàng và sẽ áp dụng các biện pháp quản lý, biện pháp kỹ thuật phù hợp để bảo vệ an toàn Dữ liệu của Khách hàng, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật hiện hành. 

Một số hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra bao gồm nhưng không giới hạn:

(a) Lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý dữ liệu làm mất dữ liệu của Khách hàng;

(b) Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của Viettel Store, hệ thống bị hacker tấn công gây lộ lọt dữ liệu;

(c) Khách hàng tự làm lộ lọt dữ liệu cá nhân do: bất cẩn hoặc bị lừa đảo; truy cập các website/tải các ứng dụng có chứa phần mềm độc hại...

2. Khách hàng cần nhận biết rằng không gian mạng (Internet) không phải là một môi trường an toàn và không thể đảm bảo tuyệt đối rằng Dữ liệu của Khách hàng được chia sẻ bằng Internet sẽ luôn được bảo mật. Dữ liệu cá nhân của Khách hàng được truyền tải khi Khách hàng sử dụng Internet do Khách hàng chịu trách nhiệm và Khách hàng chỉ nên sử dụng các hệ thống an toàn để truy cập trang điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị. Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin xác thực truy cập của mình cho từng trang điện tử, ứng dụng và bảo vệ thiết bị, tài khoản giao dịch, các yếu tố bảo mật và thông báo ngay cho Viettel Store nếu phát hiện có hành vi lạm dụng, dử dụng trái phép.

3. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ dữ liệu bị hacker tấn công dẫn đến mất mát Dữ liệu cá nhân của Khách hàng, Viettel Store sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

Điều 12. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu

1. Thời gian bắt đầu xử lý dữ liệu: 

Kể từ thời điểm Khách hàng chấp thuận với Chính sách này.

2. Thời gian kết thúc xử lý dữ liệu: 

Cho tới thời điểm Khách hàng yêu cầu Viettel chấm dứt việc xử lý dữ liệu.

Điều 13. Nội dung, phương thức, hình thức, tần suất giới thiệu sản phẩm

1. Trường hợp Khách hàng đã đồng ý cho phép Viettel Store xử lý Dữ liệu cá nhân của mình cho mục đích kinh doanh dịch vụ tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo, Khách hàng đồng ý rằng Viettel Store có quyền tiếp thị, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm theo nội dung, hình thức, tần suất như sau:

(a) Nội dung: Tiếp thị, giới thiệu sản phẩm quảng cáo của Viettel Store và đối tác.

(b) Phương thức: Qua tin nhắn quảng cáo, thông báo trên website, ứng dụng của Viettel Store hoặc các phương thức khác theo quy định của pháp luật.

(c) Hình thức: Viettel Store gửi trực tiếp cho Khách hàng qua không gian mạng, thiết bị, phương tiện điện tử hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

(d) Tần suất: Theo quy định pháp luật về quảng cáo.

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, Viettel Store có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật về quảng cáo.

Điều 14. Điều khoản chung

1. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01/07/2023. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, Chính sách này có thể được sửa đổi theo từng thời kỳ và được thông báo tới Khách hàng thông qua các Kênh giao dịch của Viettel Store trước khi áp dụng. Những thay đổi và thời điểm có hiệu lực sẽ được cập nhật và công bố tại các Kênh giao dịch và các kênh khác của Viettel Store. Việc Khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau thời hạn thông báo về các nội dung sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ đồng nghĩa với việc Khách hàng đã chấp nhận các nội dung sửa đổi, bổ sung đó.

2. Khách hàng đã biết rõ và đồng ý bản Chính sách này cũng là Thông báo xử lý dữ liệu cá nhân quy định tại Điều 13 Nghị định 13/NĐ-CP/2023 và được sửa đổi, bổ sung trong từng thời kỳ. 

3. Khách hàng cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản, điều kiện nêu tại Chính sách này. Các vấn đề chưa được quy định, các Bên thống nhất thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các sửa đổi, bổ sung Điều khoản dịch vụ này được Viettel Store thông báo cho khách hàng trong từng thời kỳ.

4. Chính sách này được xây dựng trên cơ sở thiện chí giữa Viettel Store và Khách hàng. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh tranh chấp, các Bên sẽ chủ động giải quyết trên cơ sở thương lượng trên tinh thần các bên cùng có lợi. Trường hợp tranh chấp không giải quyết được, tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật.

5. Khách hàng đã đọc kỹ, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ nội dung của bản Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân này.

Điều 15. Liên hệ với Viettel Store

Nếu Khách hàng muốn thực hiện các quyền của mình hoặc có bất kỳ góp ý, phản hồi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính sách này, vui lòng liên hệ với Viettel Store theo hướng dẫn sau đây:

1. Gọi điện cho Hotline 18008123, 

2. Liên hệ trực tiếp tại các địa điểm mạng lưới của Viettel Store trên lãnh thổ Việt Nam,

3. Website: http://www.viettelstore.vn,

4. Các địa chỉ hoặc phương thức khác do Viettel Store cung cấp.

--%>